Event Organizer

Event Organizer

แอนนาลักซ์รับจัดงานอีเว้น เรามีความยินดีมีประสบการณ์ในการจัดงานต่างๆ อาทิเช่น งานประชุมสัมมนา, งานราตรีสโมสร, งานประชุมทางเทคนิคเฉพาะทางต่างๆ เช่น งานทางการแพทย์, และงานทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น เรามีประสบการณ์ตั้งแต่งานประชุมระดับท้องถิ่นไปจนถึงการจัดงานประชุมระดับนานาชาติ ขนาดของคณะตั้งแต่ 30 -700 ท่าน ทางเราสามารถบริการให้ตั้งแต่การวางแผนการจัดงานเต็มระบบ การบริหารงาน การจัดการงาน การจัดการการเงิน หรือทัวร์ก่อน-หลังงาน