Myanmar

BT-MMR04 พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
ช่วงเวลาเดินทาง
ตลอดเดือนสิงหาคม
เส้นทาง/จุดเด่น
เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค อดีตเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญ
ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย
เจดีย์ชเวมอดอร์ ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า
พระราชวังบุเรงนอง ที่ประทับของ พระเจ้าบุเรงนอง ผู้ชนะสิบทิศ
พระธาตุอินทร์แขวน
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
• พระนอนตาหวาน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
พระเจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตาทาวน์
ขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น/ท่าน   11,900